Търсене
Община Дългопол - карта
Наредби

 Наредба №01 За реда за обществения ред, поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Дългопол

 Наредба №03 За предоставяне на общински концесии

 Наредба №04 За реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 Наредба №05 За реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Дългопол

 Наредба №06 За условията и реда за упражняване на правата на Общината на собственик върху капитала на търговските дружества

 Наредба №07 За животновъдната дейност на територията на Община Дългопол

 Наредба №09 За рекламната дейност на територията на Община Дългопол

 Наредба №10 За съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

 Наредба №11 За определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дългопол

 Наредба №12 За условията и реда за настаняване в общиснки жилища и продажбата им

 Наредба №13 За управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Дългопол

 Наредба №14 За действия при бедствия, аварии и катастрофи

 Наредба №17 За изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Дългопол

 Наредба №18 За реда за охрана и опазване на селскостопанско имущество

 Наредба №19 За гробищните паркове на територията на Община Дългопол

 Наредба №20 За управление на общинските пътища в Община Дългопол

 Наредба №21 За условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура

 Наредба №22 За публично частни партньорства

 Наредба №23 За стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища

 Наредба №08 за противопожарната безопастност

 Наредба №15 за определяне на местните данъци на територията на Община Дългопол

 Наредба №25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение

 Наредба №26 за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в община Дългопол

 Наредба №27 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Дългопол

 Наредба №28 за реда за получаване и управление на дарения от Община Дългопол

 Наредба №32 за условията и реда за финансиране на спортните клубове в Община Дългопол

 Наредба №33 за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник на Община Дългопол

 Приложение към Наредба №02 Формуляр за Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение

 Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредба №30

 Списък Наредби