Търсене
Община Дългопол - карта
Анкета
Подкрепяте ли проект за популяризиране на подхода ВОМР и местната идентичност на МИГ Дългопол - Смядово по Процедура BG06RDNP001-19.372 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)?