Търсене
Община Дългопол - карта
Новини

„Патронажна грижа + в община Дългопол“
22.03.2021
На 12.03.2021г. кметът на община Дългопол Георги Георгиев, подписа с Министерство на труда и социалната политика Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0051, „Патронажна грижа + в община Дългопол“ по процедура „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Oбщият pазмер на безвъзмездното финансиране е 138 284.49 лв., от които 117 541.82 лв. осигурява Европейският социален фонд и национално финансиране 20 742.67 лв.. Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца и стартира от датата на подписване на Административния договор.

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на План за интегрирано развитие на Община Смядово (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
05.03.2021
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Смядово е изготвила ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Смядово за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на Общината за обществено обсъждане в срок до 15.03.2021 г. Проектът на План за интегрирано развитие на община Смядово за периода 2021-2027 г. е публикуван в официалния сайт на Община Смядово на следния линк: http://www.smyadovo.bg/bg/content/plan-za-integrirano-razvitie-na-obshtina-smyadovo-piro-za-2021-2027-g В своята същност Планът за интегрирано развитие на Община Смядово (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението на общината през...

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на План за интегрирано развитие на Община Смядово (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
05.03.2021
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Смядово е изготвила ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Смядово за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на Общината за обществено обсъждане в срок до 15.03.2021 г. Проектът на План за интегрирано развитие на община Смядово за периода 2021-2027 г. е публикуван в официалния сайт на Община Смядово на следния линк: http://www.smyadovo.bg/bg/content/plan-za-integrirano-razvitie-na-obshtina-smyadovo-piro-za-2021-2027-g В своята същност Планът за интегрирано развитие на Община Смядово (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението на общината през...

Публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021 г. на Община Смядово.
02.02.2021
На основание чл. 84, ал. 6 от  Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Смядово,   КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО     Кани жителите на Община Смядово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021 г. на Община Смядово.      Публичното обсъждане ще се проведе на 09.02.2021 година /вторник/ от 10,00 часа в Заседателна на...

Община Дългопол проведе международна онлайн конференция „Социалното включване-успешни практики” по проект „Интегриран социален офис”
21.12.2020

На 15 декември в гр. Дългопол се проведе международна онлайн конференция „Социалното включване-успешни практики” по проект „Интегриран социален офис” по договор № BG05M9OP001-4.003-0006-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Партньор по проекта е община Озило, Сардиния, Италия. В работата на конференцията се включиха 63 участника от община Дългопол, общините Аксаково, Аврен, Белослав, Бяла, Смядово и представители на партньорите.

Конференцията бе открита от кмета на община Дългопол г-н Георги Георгиев, който изтъкна доброто партьорство с община Озило, благодари за показаните ни там, при работното посещение, добри практики за интегрирани социални услуги и социално включване на уязвими групи и съжалението, че...


е-Услуги, предоставяни от Община Смядово
16.12.2020
E- УСЛУГИ предоставяни от Община Смядово чрез Единния модел на Държавна агенция Електронно управление https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-b... Всяка от посочените по долу услуги, може да се достъпи на посочения към нея линк.   9000 Заявление за заплащане на глоба по електронен път 9415  Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък 9401  Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти 9402  Данъчна декларация по чл.54 ,ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с техническа допустима максимална маса не повече от 3,5 тона 9403  Данъчна декларация по чл.54 , ал.4 от ЗМДТ за притежавано пътно...