Търсене
Община Дългопол - карта
Наредби

 Наредба за управление на горските територии

 Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях

 Наредба за управление на отпадъците

 Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общинското имущество на територията на Община Смядово

 Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в община Смядово

 Наредба за гробищните паркове в община Смядово

 Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Смядово

 Наредба за бюджедна прогноза

 Наредба за детски градини

 Наредба за изграждане и опазване на зелената система

 Наредба за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на община Смядово

 Наредба за паркиране

 Наредба за пожарна безопасност

 Наредба за преместваеми обекти

 Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 Наредба за рекламната и информационна дейност в община Смядово

 Наредба за търговската дейност

 Наредба за управление на общинските пътища

 Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти