Търсене
Община Дългопол - карта
Смядово - местни политики

 Актуализиран общински план за интеграция на ромите в община Смядово 2015 - 2020г

 Дългосрочна програма за енергийна ефективност в община Смядово 2014 - 2020г

 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Смядово

 План за работата на общински съвет Смядово за календарната 2019г.

 План за развитие 2014 - 2020г.

 Правила и методики за мониторинг,контрол и последваща оценка при изпълнението на политики за регионално и местно развитие 2014г.

 Правила и методики за мониторинг,контрол и последваща оценка при изпълнението на политики за енергийна ефективност 2014г.

 Правила и методики за мониторинг,контрол и последваща оценка при изпълнението на политики за опазване на околната среда 2014г.

 Правила и методики за мониторинг,контрол и последваща оценка при изпълнението на политики за насърчаване на заетостта в община Смядово 2014г.

 Правилник за вътрешния трудов ред на общинска администрация Смядово.

 Правилник за дейността на общинския съвет 2015 - 2019г.

 Правилник за дейността на общинско предприятие "Чистоте, озеленяване и благоустройство" 2012г.

 Правилник за удостояване със звание "Почетен гражданин".

 Програма за управление на отпадъците на територията на община Смядово 2017 - 2020г.

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2017г.

 Стратегия за местно икономическо развитие 2007 - 2013г.

 Стратегия за развитие на Социалните услуги 2016 - 2020г.

 Стратегия на община Смядово за интеграция на ромите 2012 - 2020г.

 Правилник за документооборот на община Смядово.

 Опис на общински планове, стратегии, програми и правилници