Търсене
Община Дългопол - карта
Добре дошли
02.06.2021
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ 2021 – 2027
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 23 от Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, Община Дългопол разработи Проект на План за интегрирано развитие на Община Дългопол (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г. Планът е средносрочен рамков документ, определящ целите и приоритетите на регионалната политика за Община Дългопол.
Същият е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Община Дългопол. Поради епидемичната обстановка в страната общественото обсъждане се провежда неприсъствено.
Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в Центъра за административно обслужване на Община Дългопол , ул. „Г. Димитров“ №132 и по електронен път на e-mail: obshtina@dalgopol.org в срок до 04.06.2021 г.

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ 2021-2027 Г.

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за участието и съдействието!

22.03.2021
„Патронажна грижа + в община Дългопол“
На 12.03.2021г. кметът на община Дългопол Георги Георгиев, подписа с Министерство на труда и социалната политика Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0051, „Патронажна грижа + в община Дългопол“ по процедура „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Oбщият pазмер на безвъзмездното финансиране е 138 284.49 лв., от които 117 541.82 лв. осигурява Европейският социален фонд и национално финансиране 20 742.67 лв.. Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца и стартира от датата на подписване на Административния договор.
Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.
Предвидени са почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда за 49 потребители от община Дългопол за период от 12 месеца. Предоставянето на интегрирана услуга „патронажна грижа“ ще осигури посещения по домовете на потребителите на домашен помощник за подпомагане в ежедневието у дома и посещения на медицинско лице, което ще облекчи необходимостта от пътуване до личен лекар за извършване на манипулации.

05.03.2021
ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на План за интегрирано развитие на Община Смядово (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и...