Търсене
Община Дългопол - карта
Добре дошли
21.12.2020
Община Дългопол проведе международна онлайн конференция „Социалното включване-успешни практики” по проект „Интегриран социален офис”

На 15 декември в гр. Дългопол се проведе международна онлайн конференция „Социалното включване-успешни практики” по проект „Интегриран социален офис” по договор № BG05M9OP001-4.003-0006-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Партньор по проекта е община Озило, Сардиния, Италия. В работата на конференцията се включиха 63 участника от община Дългопол, общините Аксаково, Аврен, Белослав, Бяла, Смядово и представители на партньорите.

Конференцията бе открита от кмета на община Дългопол г-н Георги Георгиев, който изтъкна доброто партьорство с община Озило, благодари за показаните ни там, при работното посещение, добри практики за интегрирани социални услуги и социално включване на уязвими групи и съжалението, че поради усложнената обстановка конференцията не може да се проведе на живо в община Дългопол. Кметът на община Озило също благодари за поканата и пожела на всички ползотворна работа.

На конференцията се представиха дейностите и резултатите  от  проекта  „Интегриран социален офис” на община Дългопол от Ганка Георгиева – ръководил на проекта, който въвежда изцяло нов подход, иновационна практика за предоставяна на социални услуги на принципа на едно гише, предоставяне на комплексно обслужване (предоставяне на няколко социални услуги на едно място) на потребителите - възрастни хора, хора с увреждания, деца, семейства в риск, както и на техните близки. Представи се  и  състоянието на социалните услуги на територията на община Дългопол и практики за социално включване от работното посещение в Полша.

Партньорите от Италия представиха работещата при тях Програма ПЛЮС, работата на Център за социални грижи в Сасари и Център за семейна подкрепа  LARISO в община Нуоро.

Представители на общините Долни чифлик и Аксаково представиха резултати от проектите си за Център за възстановяване на социалния живот, Общите спортове-състезание между поколенията и „Социални услуги на едно гише.

При обработката на резултатите от обратната връзка бе изказано задоволство от интересните презентации и получената информация за състоянието и организацията на социалните дейности в Сардиния и Полша.

Конференцията се подерира от Нели Петрова, коята успя да организира дейността и така, че всичко да е точно по програма и успя да задържи интереса на всички.

За финал на конференцията г-н Злати Златев, председател на общински съвет Дългопол, поздрави всички, благодари на участниците и пожела здраве и весело посрещане на празниците.

 


19.11.2020
ДЕСЕТКИ ХОРА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ СЕ ВЪЗПОЛЗВАХА ОТ ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА В ДЪЛГОПОЛ

В община Дългопол продължава успешно да работи социалната услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.

Граждани, възползвали се от услугите на служителите ангажирани по проекта са вече над 90 потребители. С „Патронажна грижа- Компонент 3“ се предоставят услуги в домашна среда с цел да се ограничат контактите на уязвимите лица, да се спазва социалната изолация, за да се спре разпространението на COVID-19!

Служителите ни обслужват и оказват подкрепа на:

  • възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване;
  • лица с увреждания; възрастни в риск – лица, които са в зависимост от грижи, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
  • лица, поставени под карантина във връзка с COVID – 19;
  • самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами., като им закупуват и доставят храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите).

В рамките на извънредното положение, служителите на патронажната грижа ще приемат заявки на следните телефони: 0889367362 и 0898585552 от 08:00 до 17:00 часа в делнични дни.

Жителите на селата могат да се обръщат и към кметовете на населеното място и кметските наместници, които да организират предоставянето на услугата.

Мариана Николаева

Ръководител проект


10.11.2020
Провеждане на анкета
Уважаеми дами и господа, тази анкета се провежда във връзка с разработване на План за интегрирано развитие (ПИРО) на община Дългопол за периода 2021-2027 г. Моля, отговорете на поставените въпроси и дайте Вашите становища и препоръки! Вашето мнение е ценно за нас и важно за бъдещето на община Дългопол.
Анкетата може да бъде достъпена на адрес: https://forms.gle/8TbSFeCLmD73cw3G6

Благодарим Ви за отделеното време!