Търсене
Община Дългопол - карта
Новини
Община Дългопол проведе международна онлайн конференция „Социалното включване-успешни практики” по проект „Интегриран социален офис”
21.12.2020

На 15 декември в гр. Дългопол се проведе международна онлайн конференция „Социалното включване-успешни практики” по проект „Интегриран социален офис” по договор № BG05M9OP001-4.003-0006-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Партньор по проекта е община Озило, Сардиния, Италия. В работата на конференцията се включиха 63 участника от община Дългопол, общините Аксаково, Аврен, Белослав, Бяла, Смядово и представители на партньорите.

Конференцията бе открита от кмета на община Дългопол г-н Георги Георгиев, който изтъкна доброто партьорство с община Озило, благодари за показаните ни там, при работното посещение, добри практики за интегрирани социални услуги и социално включване на уязвими групи и съжалението, че поради усложнената обстановка конференцията не може да се проведе на живо в община Дългопол. Кметът на община Озило също благодари за поканата и пожела на всички ползотворна работа.

На конференцията се представиха дейностите и резултатите  от  проекта  „Интегриран социален офис” на община Дългопол от Ганка Георгиева – ръководил на проекта, който въвежда изцяло нов подход, иновационна практика за предоставяна на социални услуги на принципа на едно гише, предоставяне на комплексно обслужване (предоставяне на няколко социални услуги на едно място) на потребителите - възрастни хора, хора с увреждания, деца, семейства в риск, както и на техните близки. Представи се  и  състоянието на социалните услуги на територията на община Дългопол и практики за социално включване от работното посещение в Полша.

Партньорите от Италия представиха работещата при тях Програма ПЛЮС, работата на Център за социални грижи в Сасари и Център за семейна подкрепа  LARISO в община Нуоро.

Представители на общините Долни чифлик и Аксаково представиха резултати от проектите си за Център за възстановяване на социалния живот, Общите спортове-състезание между поколенията и „Социални услуги на едно гише.

При обработката на резултатите от обратната връзка бе изказано задоволство от интересните презентации и получената информация за състоянието и организацията на социалните дейности в Сардиния и Полша.

Конференцията се подерира от Нели Петрова, коята успя да организира дейността и така, че всичко да е точно по програма и успя да задържи интереса на всички.

За финал на конференцията г-н Злати Златев, председател на общински съвет Дългопол, поздрави всички, благодари на участниците и пожела здраве и весело посрещане на празниците.