Търсене
Община Дългопол - карта
Новини
На 29.07.2020 г. в с. Цонево се проведе поредната информационна кампания, организирана от МИГ Дългопол-Смядово по Проект № BG05SFOP001-2.009-0124 „Умно гражданство“
30.07.2020

На 29.07.2020 г. в с. Цонево  се проведе поредната информационна кампания, организирана от МИГ Дългопол-Смядово  по Проект № BG05SFOP001-2.009-0124 „Умно гражданство“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В информационна среща взеха участие общинските съветници от Общински съвет-Дългопол, населението на с. Цонево и гости - областен информационен център Варна. Представени бяха 2 презентации. Участниците бяха информирани  за създадената възможност за гражданско участие на местно ниво чрез създадената иновативна интернет базирана платформа, чиято цел е да скъси дистанцията между администрацията и гражданите. Порталът дава възможност активно да се изпращат идеи и да се предлагат решения на проблеми от местен характер чрез функциите „Кмете, виж!“, „Имам идея“, „Какво мислите за…“, „Публични дискусии“, „Обществено допитване“. Всеки, който се регистрира в платформата, може да подава сигнали за нередности и да изрази своята гражданска позиция по въпроси от всякакво естество.електронна платформа „Smart citizenship”, както и запознати с правата на гражданите за участие в процеса на формиране на политики на местно и национално ниво, добри практики, електронни адреси на граждански организации, мрежи за активно гражданство и др. Дискутираха се и предприетите дейности по изпълнение на препоръките отправени към общинските администрации- дейностите по Фонд „Граждански инициативи“ - стартирал прием в община Смядово, маркиране на маршрути.

Представена бе инициативата за участие на МИГ в проект „Сhallenge for Civic Europe“ и оценка на проектната идея на МИГ. Сред 841 подадени проектни предложения от 17 държави в европейския съюз, идеята на МИГ бе оценена на 10 място.

Присъстващите бяха запознати и с новите възможности за кандидатстване на МИГ по проектно предложение № BG06RDNP001-19.372 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в частта на малките пилотни проекти.

В момента се направи демонстрация на живо от участниците за  използването възможностите на платформата, като те бяха призовани за он-лайн да гласуват в платформата по новосъздадена анкета.