Търсене
Община Дългопол - карта
Новини
На 03.07 се проведе информационна кампания, организирана от МИГ Дългопол-Смядово по Проект № BG05SFOP001-2.009-0124 „Умно гражданство“
08.07.2020

На 03.07 се проведе поредната информационна кампания, организирана от МИГ Дългопол-Смядово  по Проект № BG05SFOP001-2.009-0124 „Умно гражданство“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Кампанията се проведе на територията на община Дългопол. Участниците бяха информирани  за създадената възможност за гражданско участие на местно ниво чрез създадената електронна платформа „Smart citizenship”.  В рамките на събитието се представи и информация за проектните дейности, както и за напредъка по изпълнението на проекта, предприетите дейности по изпълнение на препоръките отправени към общинските администрации. Кмета на община Смядово започна със инициативата на общината за стартиране на прием на проекти по инициативата Фонд „Граждански инициативи“. Г-жа Ганка Геориева представи новата инициатива за маркиране  и почистване на туристически марщрути, което бе отчетено сред проучване между гражданитете като слабост в работата на общинските администрации. Маркирани и почистени са  3 маршрута, поставени 40 указателни табели, 3 информационни табла с карти и един жалон. Всичко това е свършено от 25 доброволци, с активното участие и инициативата на кметицата на с. Арковна участници от Дългопол, Варна, Бургас и Черноморец  и финансовата помощ на финансовата подкрепа на двата хотелски комплекса в селата Арковна и Черни връх – „Гюрлата“ и „Черни връх“,  земеделска кооперация  „Адмирал“ и община  Дългопол.

Присъстващите бяха запознати и с новите възможности за кандидатстване на МИГ по проектно предложение № BG06RDNP001-19.372 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в частта на малките пилотни проекти.

В момента се направи демонстрация на живо от участниците за  използването възможностите на платформата, като те бяха призовани за он-лайн да гласуват в платформата по новосъздадена анкета.